Testy

TEST DZIECIĘCY (8-12 lat)

Test dla dzieci zarówno formą, jak i tematyką dostosowany jest do potrzeb najmłodszych. Trwa krócej niż test dla dorosłych, a przyjazna forma historyjki, uzupełnianej na podstawie ilustracji, pozwala łatwo sprawdzić postępy językowe i zakres słownictwa dziecka. Wyniki zapisywane są na skali procentowej, gdzie 100 procent oznacza pełną biegłość językową w tej grupie wiekowej.

 

TEST DLA MŁODZIEŻY (13-17 lat)

Młodzież zmierzy się podczas WTJA z anym przez ETS Global testem TOEFL Junior, a dokładnie – z jego dwiema sekcjami: Language Form and Meaning (gramatyka w praktyce i słownictwo) oraz Reading Comprehension (rozumienie tekstu czytanego). Całość potrwa 75 minut i będzie składać się z zadań wielokrotnego wyboru oraz 5 tekstów o różnorodnej tematyce (np. sztuka, nauka, społeczeństwo, korespondencja, reklamy, harmonogramy itp.). TOEFL Junior® mierzy umiejętności do poziomu B2+.

Przykładowy test można rozwiązać tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Junior-R/Przykladowy-test

TEST DLA DOROSŁYCH (18+)

Z sekcją Reading testu ETS Global TOEIC® – używanego m.in. do certyfikacji językowej pracowników w 14 000 organizacji na całym świecie - zmierzą się dorośli uczestnicy WTJA. Test potrwa 75 minut i będzie zawierał zadania takie jak uzupełnianie wyrazów w zdaniach i tekstach, oraz udzielanie odpowiedzi na pytania do pojedynczych tekstów lub do dwóch  tekstów powiązanych ze sobą. TOEIC bada umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w autentycznych sytuacjach, z którymi spotykamy się na co dzień w pracy i poza nią. Sprawdza też istotną umiejętność kojarzenia informacji w języku obcym oraz ich praktycznego wykorzystania.

Przykładowe testy TOEIC można rozwiązać na stronie http://testujangielski.pl/

KRYTERIA OCENY TESTÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Swój wynik Wielkiego Testu otrzymasz w skali punktowej oraz w skali CEFR, która określa Twój poziom zaawansowania w nauce języka obcego. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

    C2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych błędy zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane b ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i czysto używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.